Docházka do školy a omlouvání žáka

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zlinedu.cz

pokladna – p. Miklová
tel. 577 112 362
miklova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
tel. 577 112 361 borusikova.alena@zsokruzni.zlinedu.cz

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Docházka do školy a omlouvání žáka

 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas, účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin a činností organizovaných školou v rámci výchovně vzdělávacího procesu. V době vyučování žáci nesmí bez doprovodu vyučujícího opustit školní areál. Svévolné opuštění vyučování nebo akce organizované školou je závažné porušení školního řádu.
 2. Účast ve vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky v průběhu pololetí povinná. Ukončit tuto docházku lze pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce.
 3. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování:
  a) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (osobně, telefonicky, prostřednictvím e-ŽK nebo e-mailem na adresu třídního učitele prijmeni.jmeno@zsokruzni.zlinedu.cz – viz www.zsokruzni.zlinedu.cz). Nedoloží-li zákonný zástupce důvod nepřítomnosti žáka v této lhůtě, absence je neomluvená. Nedostaví-li se žák 4. kalendářní den od počátku nepřítomnosti do školy a škola o důvodech nepřítomnosti není informována výše popsaným způsobem, třídní učitel telefonicky (případně písemně) kontaktuje zákonného zástupce.

  b) Po skončení absence zákonný zástupce prostřednictvím e-ŽK zašle omluvenku třídnímu učiteli, a to v den návratu žáka do školy, výjimečně v následující den. Později doložená absence bude považována za neomluvenou.

  c) O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce.

  d) Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru; termín schůzky si sjedná třídní učitel telefonicky. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru. V případě, že se zákonný zástupce nedostaví ve sjednaném termínu, informuje třídní učitel ředitelku školy.

  e) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi.

  f) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitelka školy tuto skutečnost bezodkladně oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

  g) V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, ředitelka školy ohlásí tuto skutečnost Policii ČR.

  h) Škola může požadovat potvrzení o nemoci vystavené lékařem, pokud nemoc přesáhne 3 dny, ve výjimečných případech (především z důvodů častých absencí, podezření na záškoláctví apod.) i při opakovaných kratších absencích. O této skutečnosti škola předem informuje zákonného zástupce.

i) Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě žádosti (omluvenky) zákonného zástupce prostřednictvím  e-ŽK, adresované třídnímu učiteli a příslušnému zástupci ředitele nejpozději do 7.30 daného dne.

j) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, zákonný zástupce důvod nepřítomnosti oznámí prostřednictvím e-ŽK třídnímu učiteli před zahájením nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka ve výuce není důvodem k omluvě případné nepřipravenosti na vyučování.

k) Důvod nepřítomnosti i důvod uvolnění žáka z vyučování zákonný zástupce musí uvést konkrétně; absence z tzv. „rodinných důvodů“ bude považována za neomluvenou.

l) V případě náhlé nevolnosti nebo úrazu žáka třídní učitel nebo vyučující příslušné hodiny informuje telefonicky zákonného zástupce žáka nebo jím pověřenou osobu.  Žák vyčká před kanceláří školy příchodu svého zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, bez jeho doprovodu nesmí opustit školu.

 1. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutných případech, a to na nezbytně dlouhou dobu.
 2. Je-li žák po nemoci a má doporučený zotavovací režim (nemůže do jednoho týdne cvičit v tělesné výchově), musí zákonný zástupce tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-ŽK třídnímu učiteli a vyučujícímu tělesné výchovy. Žák je přítomen v hodině tělesné výchovy a řídí se pokyny vyučujícího.
 3. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
 4. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Místo dvou hodin tělesné výchovy má žák určený náhradní způsob vzdělávání, který mu určí ředitelka školy. Pokud jsou tyto dvě hodiny zařazeny podle rozvrhu na první nebo poslední hodiny vyučování, může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 5. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal (dále jen sportovní třídy):
  a) O zařazení žáka, který je žákem školy, do sportovní třídy rozhoduje ředitelka školy po posouzení nadání a předpokladů žáka (výsledků pohybových testů) ve spolupráci s vyučujícím tělesné výchovy, příp. trenérem a se souhlasem zákonného zástupce.

  b) V případě žádosti zákonného zástupce o zařazení žáka do sportovní třídy rozhodne ředitelka školy obdobně jako v bodě a) s ohledem na naplněnost sportovní třídy.

  c) O zařazení žáka do sportovní třídy od následujícího školního roku rozhodne ředitelka školy do 15. června.

  d) Žák je ze sportovní třídy přeřazen do souběžné třídy bez rozšířené výuky tělesné výchovy v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku, z důvodu absence v tréninkovém procesu a na utkáních, z důvodu porušování školního řádu. Ředitelka školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujícího tělesné výchovy nebo trenéra sportovního oddílu a po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může být žák přeřazen i v průběhu pololetí. O přeřazení ze zdravotních důvodů rozhodne ředitelka školy na základě doporučení odborného lékaře. V případě, že není možné z důvodu naplněnosti souběžné třídy žáka přeřadit, žák je povinen zúčastňovat se vyučování v plném rozsahu.