DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zlinedu.cz

pokladna – p. Miklová
tel. 577 112 362
miklova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
tel. 577 112 361 borusikova.alena@zsokruzni.zlinedu.cz

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Školní speciální pedagog

Mgr. Helena Plašilová

tel.: 577 112 387

e-mail: helena.plasilova@zsokruzni.cz

Konzultační hodiny:

Individuálně každý den vždy na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

Informace o službě školního speciálního pedagoga

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce máte možnost využívat služeb školního speciálního pedagoga. Veškeré prováděné činnosti  jsou v souladu s vyhláškou č. 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Náplní své práce rovněž zajišťuje úkoly stanovené vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  Školní speciální pedagog je členem školního poradenského pracoviště a nejvíce se zaměřuje na přímou pomoc cílové skupině žáků a to ve spolupráci s rodiči a učiteli. Při své práci se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.

Ke standardním činnostem patří:

 • Informační a konzultační činnost – informační činnost vůči ostatním členům pedagogického sboru, vůči žákům a vůči zákonným zástupcům žáků – problémy s učením, nevědí, jak se učit, hůře se soustředí, prožívají během výuky či po ní nepohodu, trápí je vztahy se spolužáky či situace v rodině
 • Depistážní činnost – depistáž má za cíl vyhledat jedince, kteří jsou ohroženi výukovým selháním, kteří jsou ohroženi rizikem specifických poruch učení či nemají rozvinuté předpoklady pro čtení, paní, počítání nebo jsou u nich diagnostikovány poruch pozornosti nebo se jedná o jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí.  Provádí např. screeningové vyšetření u žáků prvních ročníků zaměřené na zhodnocení úrovně dílčích percepčních a motorických funkcí, které jsou podkladem pro osvojování čtenářských dovedností, psaní i matematiky. Provádí depistáž, diagnostiku a nápravu poruch v oblasti logopedických vad, vývoje a porozumění řeči, nácviku sociálních dovedností, poruch učení a chování – reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy.
 • Diagnostika – jedná se především o posouzení schopností a dovedností, které se významnou měrou podílejí na školní úspěšnosti jednice a umožňují mu v budoucnosti získávat další vědomosti a dovednosti a aplikovat je v praxi. Podnětem často bývají výchovné a výukové potíže, příp. výukové selhávání.
 • Metodické a koordinační činnosti – participuje na přípravě a vytváření individuálních vzdělávacích plánů, poskytuje metodickou podporu a pomoc pedagogům při vytváření podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo těch, u kterých hrozí riziko vzniku speciálně vzdělávacích potřeb a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče (v I. stupni – Plán pedagogické podpory). Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a dalšími institucemi. Zajišťuje speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Specifické vývojové poruchy učení

Stručný přehled běžně se vyskytujících specifických vývojových poruch učení.

Motto: Pomáhat dětem, aby ve vzdělávacím procesu neselhávaly, znamená tedy ochránit je před tíživou životní situací, v níž se mohou specificky „lámat a křivit“
Doc.PhDR. Zdeněk Matějček, CSc.

Dyslexie

– neschopnost číst, interpretovat psané slovo, pochopit smysl přečteného slova, tzv.slovní slepota

Nejčastěji se vyskytující příznaky:

 • nedokonalé rozlišování tvarů písmen, záměna za tvary obrazově podobné
 • zrcadlové záměny písmen a obtíže zachytit správně pořadí písmen ve slově
 • vynechání slůvek, částic slov, komolení písmen
Dysgrafie

– psaní není automatizováno až do vyšších ročníků, neúhlednost psaného projevu

Nejčastěji se vyskytující příznaky:

 • psaní jiných podobně vypadajících písmen
 • záměna pořadí písmen ve slově
 • zrcadlové psaní písmenek
 • vynechávání písmen, znamének,délky
 • neschopnost udržet rovný řádek
 • toporné, křečovité držení psacích potřeb
Dysortografie

– narušená schopnost ovládnout gramatická a pravopisná pravidla při psaní

Nečastěji se vyskytující příznaky:

 • problémy s psaním velkých a malých písmen
 • záměna i-y,s-z
 • chybná, chybějící interpunkce
 • komolení slov a vynechávání celých slabik při psaném projevu

Tyto specifické vývojové poruchy se vyskytují zhruba u 1-2% žáků základních škol. Většinou se jedná o děti s dobrým intelektem, které mají výrazné obtíže ve čtení a psaní. Také se u těchto dětí mohou vyskytnout poruchy motoriky, tělesné pohyblivosti, řeči a pozornosti. Téměř ve všech případech je však možno těmto dětem pomoci. Vždy se však jedná o dlouhodobý proces, spolupráci mezi školou, rodiči a speciálním pedagogem. První příznaky těchto poruch učení se projevují až na konci prvního ročníku, nejvíce však se zjišťují v průběhu docházky žáka do druhé třídy.
Pokud se některé z výše uvedených příznaků často projevují u našich žáků, je jim po dohodě s rodiči doporučeno odborné vyšetření v Krajské pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně. Jakmile je specifická porucha potvrzena, mají naší žáci možnost navštěvovat dyslektický kroužek s nápravnou péčí. V běžném vyučování jsou pak dle pokynů KPPP zohledňováni nebo při těžší poruše integrováni.
Máte-li vy, rodiče, podezření, že vaše dítě může trpět některou z forem specifické vývojové poruchy učení, s důvěrou si o problému pohovořte s třídní učitelkou, popřípadě se obraťte na školního speciálního pedagoga.

ADHD

S pojmem neklidné nebo hyperaktivní dítě se ve škole setkáváme stále častěji. Co bychom měli o ADHD vědět.

Vyšetření neklidného dítěte v Pedagogicko psychologické poradně má často diagnózu ADHD (dříve LMD), což je zkratka amerického názvu Attention-Deficit Hyperaktivity Disorder, tj. syndrom poruchy deficitu pozornosti s hyperaktivitou, nebo „specifické poruchy chování“.

Jakým způsobem se projevují děti s ADHD ?

Častým příznakem je nápadně nerovnoměrný vývoj, dítě má obvykle velmi dobrý postřeh, dovede prakticky usuzovat, má velkou zásobu poznatků a zkušeností z denního života. Hlavním příznakem je zvýšená pohyblivost, živost a neklid. Dítě nevydrží chvilku v klidu, stále vstává, kleká si na židli, houpe se, stále si s něčím hraje, nesoustředí se, je roztěkané, často zapomíná, pořád něco ztrácí. Dítě působí jako neunavitelné, únava se může projevit překvapivě ještě větší aktivitou, zvýšenou pohyblivostí a podrážděností. Jejich nervová soustava je však přetížená, protože si nedokážou odpočinout. Typická je také velká impulzivita, co dítě v tu chvíli napadne, to okamžitě udělá, nedovede domýšlet důsledky svého jednání, chybí mu sebekontrola a sebeovládání je snížené. Je pochopitelné, že všechny tyto potíže vedou snadno k problémům a konfliktům jak doma, tak ve škole.

Jaké zásady používat pro výchovu dětí s ADHD ?

– Vytvořit klidné, chápající rodinné prostředí
– Stanovit dítěti řád
– Být ve výchově důslední
– Sjednotit výchovné postupy
– Soustředit se na kladné stránky osobnosti dítěte
– Důležitou zásadou je : málo a často!
– Usměrňování aktivity dítěte

Hlavní váhu při stanovení diagnózy ADHD má celkové vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně, kde pracovníci individuálně s rodiči proberou, jak je třeba s dítětem pracovat doma a do zprávy pro školu uvedou i doporučení pro práci učitelů s vyšetřeným žákem. Proto je nutná velmi úzká spolupráce rodičů a vyučujících po celou dobu přetrvávajících výchovných problémů těchto žáků.