Povinné informace

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zsokruzni.cz

pokladna – p. Miklová
jarmila.miklova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 362

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
alena.borusikova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 361

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
7:30 – 8:00

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Povinné informace

Povinné informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

Aktualizace: 17. 5. 2024

1. Název

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Škola byla zřízena Statutárním městem Zlín jako příspěvková organizace Zřizovací listinou vydanou na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne 15. 10. 2009, č. j. 24/22Z/2009, s účinností od 1. 11. 2009.

Hlavní účel zřízení organizace

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny, školní knihovny a zařízení školního stravování.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy.

Právní forma – příspěvková organizace Doba, na kterou je organizace zřizována – od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou Ředitelka školy – Mgr. Ivana Rejzková (statutární orgán právnické osoby) od 1. 8. 2018, statutární zástupce ředitelky – Mgr. Aleš Kouřil Zřizovatel – Statutární město Zlín (IČ 00283924), náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, www.zlin.eu(externí odkaz)

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace ve všech jejich záležitostech v rámci oprávnění daných Zřizovací listinou. Písemné právní úkony činí ředitel jménem příspěvkové organizace tak, že k vlastnoručnímu podpisu připojí otisk razítka příspěvkové organizace.

Výše jmenovaný pracovník je zároveň určen k poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Doplňková činnost

Předmětem doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou:

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace
Okružní 4685
Zlín, 760 05

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace
Okružní 4685
Zlín, 760 05

Úřední hodiny

Úřední hodiny kanceláří školy pro zákonné zástupce jsou stanoveny na dny školního vyučování od 7:00 hod. do 7:30 hod., příp. po telefonické nebo e-mailové domluvě, mimo dny školního vyučování pak po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Telefonní čísla

Kanceláře školy

Školní družina

Školní jídelna

Vedení školy

Adresa internetové stránky

Adresa e-podatelny

Email: zsokruzni@zsokruzni.cz

Další elektronické adresy

Kanceláře školy

Školní družina

Školní jídelna

Datová schránka

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

46307745

7. DIČ

CZ46307745

8. Dokumenty

Školní řád

Rozpočet školy a Střednědobý výhled rozpočtu

Zřizovací listina a Jmenovací listina ředitelky školy jsou k nahlédnutí v ředitelně. Kompletní ŠVP je rovněž k nahlédnutí v ředitelně a je také umístěn při hlavním vstupu do budovy školy a ve školní sborovně. ŠVP pro školní družinu je k nahlédnutí v ředitelně.

9. Žádosti a informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

a)    ústně
b)    e-mailem: zsokruzni@zsokruzni.cz
c)    písemně na adresu:
Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

Okružní 4685

Zlín

760 05

11. Opravné prostředky

Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění prostřednictvím ředitele školy u:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled školských předpisů (odkaz na portál MŠMT)

Nejdůležitější používané předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Směrnice Poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace nedisponuje vzory licenčních smluv. Výhradní licence nebyly vydány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.