Historie a současnost

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zsokruzni.cz

pokladna – p. Miklová
jarmila.miklova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 362

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
alena.borusikova@zsokruzni.cz
tel. 577 112 361

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
7:30 – 8:00

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Historie a současnost

Historie a současnost

Základní škola Zlín, Okružní 4685 byla založena před více než čtyřiceti lety a je umístěna v blízkosti prvního segmentu na největším zlínském sídlišti Jižní svahy. Ve své době to byla druhá škola v této lokalitě a šestnáctá ve Zlíně. První školní rok byl zahájen 1. září 1978. Škola byla původně projektovaná pro 22 tříd, což (jak se velmi záhy ukázalo) nestačilo. Po pěti letech byla přistavěna další budova s deseti třídami. Této budově dodnes zůstalo pojmenování „přístavba“.

Naše škola je největší základní školou ve Zlíně, zpravidla se čtyřmi třídami v ročníku na 1. stupni a třemi na druhém. Na druhém stupni je v každém ročníku jedna sportovní třída se zaměřením na volejbal. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Dlouholetá je spolupráce s Volejbalovým sportovním klubem Zlín. Sportovní třídy vznikly v rámci projektu MŠMT Intenzifikace činnosti sportovních tříd na ZŠ (dnes Sportovní centra mládeže). Škola je partnerskou školou Českého volejbalového svazu, se sportovně nadanými žáky pracují trenéři volejbalu už od třetího ročníku.

Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví, je školou Paměti národa díky systematické výuce témat z moderních dějin a získala také certifikát Finančně gramotná škola. Škola je příspěvkovou organizací svého zřizovatele – Statutárního města Zlín, právní subjektivitu má již od 1. ledna 1993.

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou výchovné poradkyně, metodici prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog a školní speciální pedagog. Zajišťují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům.

Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci. Učitelé, kteří vykonávají specializované činnosti – koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, metodik prevence sociálně patologických jevů, dvě výchovné poradkyně, metodik ICT absolvovali požadované studium k výkonu specializovaných činností.

Škola leží v nejstarší části sídliště a je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Školní areál je rozlehlý, mezi sedmi budovami je školní zahrada s venkovní učebnou a cvičebními prvky a atrium. V roce 2006 byly zatepleny fasády na všech školních budovách a vyměněna okna. Pro zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy byl instalován elektronický přístupový systém včetně kamer napojených na Městskou policii. Od roku 2021 funguje čipový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny.

K výuce slouží celkem 50 učeben, z toho 15 odborných: 3 jazykové a 3 počítačové učebny, učebny fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudebny pro první a druhý stupeň, cvičná kuchyňka, žákovská dílna. K dispozici je keramická dílna s pecí a kruhem. Žáci využívají i žákovskou knihovnu a relaxační místnost. Ta prošla revitalizací díky spolupráci a prostředkům Sdružení rodičů z.s., které každý měsíc spolupořádá sběry papíru a druhotných surovin. Při škole pracuje také šestičlenná školská rada. Žáci mají možnost se k dění ve škole vyjádřit v žákovském parlamentu.

Vybavení učebními pomůckami, učebnicemi, didaktickou technikou a výukovými programy je na velmi dobré úrovni. Ve všech odborných učebnách (kromě kuchyňky a dílen) a v kmenových třídách jsou počítače a dataprojektory, ve všech učebnách prvního stupně jsou interaktivní tabule. Počítače jsou ve všech kabinetech, ve sborovně i kancelářích, všechny jsou propojeny do školní sítě a samozřejmostí je připojení k internetu. Využíváme elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku.

Škola má dobré sportovní zázemí – dvě tělocvičny, posilovnu, cvičební prostory v mezipodlažích v budově prvního stupně a ve spojovacím krčku, dětské hřiště na školní zahradě, venkovní betonové ping-pongové stoly, v roce 2017 byla provedena rekonstrukce školní sportovního areálu, jehož součástí je fotbalové hřiště, volejbalový kurt, dva kurty na beach volejbal, běžecký ovál, doskočiště pro skok daleký, dětské hřiště a workoutové prvky.

Školní družina je přednostně určena žákům z prvních až třetích tříd, a to ráno od 6 hodin, odpoledne do 17 hodin. Školní družině slouží učebny v přístavbě, některá oddělení se dělí o učebnu s prvními a druhými třídami.

Školní stravování zajišťuje moderní školní kuchyň, která byla rekonstruována v roce 2012, s jídelnou. Stravovací program umožňuje kromě jiného objednávání obědů přes internet, strávníci si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel, vždy s jedním jídlem splňujícím nároky např. bezlepkové diety. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu „školní mléko“ a „ovoce do škol“.