Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými a ostatními pracovníky školy

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Úřední hodiny kanceláří školy

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

zsokruzni@zlinedu.cz

pokladna – p. Miklová
tel. 577 112 362
miklova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

Úřední hodiny 

Pro rodiče žáků
7:30 – 8:00

Pro žáky
9:40 – 10:00

kancelář – p. Borusíková
tel. 577 112 361 borusikova.alena@zsokruzni.zlinedu.cz

SPORTOVNÍ AREÁL 

Sportovní areál v zimním období uzavřen!

Netýká se dlouhodobých pronájmů hřiště pro malou kopanou.

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

Školník

+420 739 563 391

Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými a ostatními pracovníky školy

 1. Žáci se chovají v souladu s obecně platnými normami slušného lidského chování ke všem pedagogickým pracovníkům, ke všem zaměstnancům a žákům školy. Své vyučující (případně ostatní dospělé osoby) při příchodu do třídy nebo při odchodu ze třídy zdraví povstáním. Při vstupu do kabinetů, kanceláří a tříd, ve kterých je vyučování, dodržuje žák všechny zásady společenského chování. 
 2. Žáci oslovují vyučující „paní učitelko“, „pane učiteli“, ostatní zaměstnance školy podle jejich pracovního zařazení. 
 3. Bez souhlasu dotčené osoby je zakázáno pořizovat a zveřejňovat její fotografie, videozáznamy 
 4. a audiozáznamy. 
 5. Zvláště hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy a spolužákům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem. 
 6. Zákonní zástupci nevstupují do šaten; výjimkou jsou zákonní zástupci žáků 1. a 2. tříd a žáků navštěvujících školní družinu. 
 7. V případě potřeby mají zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci právo vzájemně si vyžádat osobní schůzku. 
 8. Zákonní zástupci žáků mají vstup do školy povolen jen v případech předem sjednané schůzky. 
 9. Jednání s pedagogickými pracovníky bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučováním. Mimořádné ranní konzultace musí učitelé, kteří učí první hodinu, ukončit nejpozději v 7,50. V jiném čase, pokud zákonný zástupce trvá na okamžitém rozhovoru, musí zákonný zástupce vyčkat do doby, než se mu bude moci pedagogický pracovník věnovat, aniž by narušil svou přímou či nepřímou pedagogickou činnost (dohled nad žáky, příprava na výuku apod.). 
 10. Úřední hodiny v kanceláři školy pro zákonné zástupce jsou v pracovní dny od 7,25 do 7,50 a od 15,00 do 15,30. 
 11. Úřední hodiny v kanceláři školy pro žáky jsou denně od 9,40 do 10,00.